werkzeug.unquote_etag

werkzeug.unquote_etag(etag)[source]

Unquote a single etag:

>>> unquote_etag('W/"bar"')
('bar', True)
>>> unquote_etag('"bar"')
('bar', False)
Parameters:etag – the etag identifier to unquote.
Returns:a (etag, weak) tuple.