nltk.FreqDist.fromkeys

FreqDist.fromkeys(iterable, v=None)