nltk.NaiveBayesDependencyScorer.__init__

NaiveBayesDependencyScorer.__init__()[source]