nltk.Nonterminal.symbol

Nonterminal.symbol()[source]

Return the node value corresponding to this Nonterminal.

Return type:(any)