nltk.WhitespaceTokenizer.tokenize

WhitespaceTokenizer.tokenize(text)